เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
account_box คณะผู้บริหาร
account_box สมาชิกสภา
account_box สำนักปลัด
นางณัฐชยา พลจร
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลยอด
นางวนิดา ธงหิมะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนพดล ทะนิต๊ะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายยงยุทธ จันตระ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นายอยวัต ยะแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชยพล กาซาว
นักจัดการงานทั่วไป
นายวุฒิกร เทพอาจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาธารณภัย
นายดำเนิน สุฤทธิ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายเกรียงไกร พรมตอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชานนท์ รักษา
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
นางณัฐชยา พลจร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพูลทรัพย์ วงค์ไทย
เจ้าพนักงานพัสดุ
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายจำเนียร สาระอาภรณ์
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวีระยุทธ แสนเสมอ
นายช่างไฟฟ้า
นายอภิวัฒน์ อินธรรม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพฤนทาร นาคจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนิชานาถ ทาเป๊ก
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวภัชราภรณ์ รักษา
ครู คศ.2
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองสุข
ครู คศ.2
นางวิเวียน คนตรง
ครู คศ.2
นางศิริวรรณ ถุงเสน
ครู คศ.1
นางนิภา พันธุ์ชา
ครู คศ.1
นายประธาน ภูเท็ง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวศรัณย์รัตช์ ศิลาอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสตรีพร ระลึก
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางกุหลาบ ปัญจะจอม
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวอนุสรา รักษา
ผู้ประสานงาน ศพด.
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายใน