messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
account_box กองคลัง
นางณัฐชยา พลจร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัฐนา มุ่งต่อกิจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวเบญจมาศ ยาวิชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวบุญญาพร ชมพู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิมพกา กะมะโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้