messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
account_box สมาชิกสภา
นายสมพร ระลึก
ประธานสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0931838636
นายจู กาวรรณ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0907535116
นายศักดิ์ดา นารีรักษ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0986188719
นายถวิล อินสองใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0843702155
นายติ๊บ ใจมั่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0988047732
นางสุทธิณี ผาหลัก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0845028413
นายสนั่น ผาหลัก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0834027620
นางกัญญาลักษณ์ สร้อยสวิง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0643257238
นายคำรบ อินธรรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0860617212
นายสมควร ดีบาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0857065381
นางชลธิชา รักษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0938847933
นายพิชัย ตระกลศักดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0899454464