messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
account_box กองการศึกษา
นางสาวรัตนาภรณ์ ยะชุ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวรัตนาภรณ์ ยะชุ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวนิชานาถ ทาเป๊ก
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองสุข
ครู คศ.2
นางวิเวียน คนตรง
ครู คศ.2
นางศิริวรรณ ถุงเสน
ครู คศ.2
นางนิภา พันธุ์ชา
ครู คศ.2
นายประธาน ภูเท็ง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวศรัณย์รัตช์ ศิลาอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสตรีพร ระลึก
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวศรีสุดา ขันธิ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)