เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
account_box กองช่าง
นายจำเนียร สาระอาภรณ์
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวีระยุทธ แสนเสมอ
นายช่างไฟฟ้า
นายอภิวัฒน์ อินธรรม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพฤนทาร นาคจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา