messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
account_box กองช่าง
นายจำเนียร สาระอาภรณ์
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายจำเนียร สาระอาภรณ์
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายธงชัย กลิ่นลั่นทม
นายช่างไฟฟ้า
นายอภิวัฒน์ อินธรรม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสุรกิจ เทพจันตา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวสุภาภรณ์ งามเสงี่ยม
พนักงานจ้างเหมาบริการธุรการ และการบริการทั่วไป
นายกฤษณะพงษ์ สลัดใด
พนักงานจ้างเหมาบริการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน