messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
account_box สำนักปลัด
นางวนิดา ธงหิมะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายอยวัต ยะแสง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
จ่าเอกสรณัฐ เตชะปัน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
นางสาวกัญจ์ฌญภัสฐ์ แก้วสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางจิดาภา สุฤทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป
นายวุฒิกร เทพอาจ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายดำเนิน สุฤทธิ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายเกรียงไกร พรมตอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายขวัญชัย ภิมาล
พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ-กู้ภัย)
นายชานนท์ รักษา
ภารโรง
นางสาวแสงเทียน รักษา
พนักงานขับรถยนต์(ส่วนกลาง)
นางสาวสุดารัตน์ รักษา
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
นางสาวอภิรมล คนซื่อ
พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายภูวดล เมืองคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการโครงการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพหรือโครงการให้บริการการเเพทย์ฉุกเฉิน
นายเกรียงไกร ก่อเกิด
พนักงานจ้างเหมาบริการโครงการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพหรือโครงการให้บริการการเเพทย์ฉุกเฉิน
นายมนตรี ชุมเงิน
พนักงานจ้างเหมาบริหารเก็บขยะ 2ข้างทาง
นางสาวสุธิษา ผาหลัก
พนักงานจ้างเหมาบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
นางสาวกาญชนิตา ผาหลัก
อาสาบริบาลท้องถิ่น