ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-032 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง