messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 99| ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
การรับชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 102
การขออนุญาตทำโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 99
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 107
การขอใบอนุญาตจัดตั้งที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 98
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 92
จดทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 96
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 110
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 125
ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 97
การลงทะเบียนเบี้ยคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 113
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 108
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 98