เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 38 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
การรับชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 38
การขออนุญาตทำโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 35
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 34
การขอใบอนุญาตจัดตั้งที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 37
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 33
จดทะเบียนพาณิชย์
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 35
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 38
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 40
ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 38
การลงทะเบียนเบี้ยคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 39
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 37
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 38